Verejné súťaže

 

Obchodná verejná súťaž - SNP 72

Lesotur s.r.o.,  Ul. SNP č. 72/36, 916 01 Stará Turá, IČO 36715191 podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

„Obchodnú verejnú súťaž“

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa, za podmienok zverejnených v prílohe.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku spoločnosti Lesotur s.r.o. , a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- pozemok parc. č. 45/40 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2

pozemok parc. č. 45/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 359 m2

stavba obchod a kancelárie súpisné číslo 72, postavená na pozemku parc. č. 45/40, zapísané na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 6639 v podiele 1/1.

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Účastník musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícii na informačnej tabuli spoločnosti Lesotur s.r.o., webovom sídle spoločnosti Lesotur s.r.o. http://www.lesotur.sk/, na úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom sídle mesta Stará Turá http://www.staratura.sk/.

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať najneskôr 5 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku Ing. Ivan Durec,  tel.: 032/7764887,  0905/964036, e-mail: durec@lesotur.sk.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 30.07.2021 do 12.00 hod. na adresu: Lesotur s.r.o.,  ul. SNP 72/36, 916 01 Stará Turá s označením „OVS SNP 72 -  NEOTVÁRAŤ“.

K stiahnutiu

© 2024 | www.lesotur.sk