O nás

Profil spoločnosti

História mesta Stará Turá je úzko spätá s využívaním okolitých lesov ako zdroja drevnej hmoty pre energetické, stavebné a remeselné využitie. Podľa historických prameňov obyvatelia Starej Turej začali hospodáriť lesoch už v roku 1665. Novodobá história mestských lesov Stará Turá sa začala písať po spoločenských zmenách v roku 1989. Od roku 1995 mesto Stará Turá spravuje svoj lesný majetok pomocou vlastnej organizácie Lesotur, nadväzujúc na viac ako 120-ročnú tradíciu plánovitého obhospodarovania mestských lesov Stará Turá. Produkcia spoločnosti spočíva hlavne vo výrobe sortimentov surového dreva z pôvodných drevín buk, dub, smrek, smrekovec, borovica, javor, jaseň, ďalej z verejnoprospešných i komerčných služieb. Ekologické obhospodarovanie lesa, používanie šetrných technológií a sociálny prínos spoločnosti je potvrdený certifikátom PEFC.

Poslanie a ciele

Našim hlavným poslaním je trvaloudržateľné prírode blízke obhospodarovanie lesa a zveľaďovanie lesného majetku mesta. Spravovanie majetku , služby obyvateľom a profit pre mesto dosahujeme zodpovedným hospodárením so zreteľom na zachovanie ostatných mimoprodukčných funkcií lesa. Vychádzame z bohatej histórie obhospodarovania obecného majetku a skúseností našich predkov. Kvalitná pestovateľská činnosť, zodpovedná ťažbová a obchodná činnosť predstavujú trvalý výnos pre mesto Stará Turá a investíciu do budúcnosti.

Našimi cieľmi sú:

  • trvalá prosperita podniku vedúca k zhodnocovaniu majetku mesta Stará Turá
  • spokojnosť a dôvera našich zákazníkov
  • odborný rast zamestnancov a dobré pracovné podmienky
  • spoločensky a enviromentálne zodpovedné hospodárenie
  • udržateľnosť života na vidieku a rozvoj regiónu


© 2023 | www.lesotur.sk