Reklamačný poriadok

I. Prevencia

 1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia a prevedenie tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku,používanie výrobku k nevhodnému účelu.

II. Základné podmienky reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 2. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.
 3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné riešenie.
 4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží reklamovaný tovar kompletne spolu s príslušenstvom. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu.
 7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu osobne priamo v prevádzke predávajúceho príp. poštou. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva čistý, mechanicky nepoškodený vrátane faktúry predávajúcemu. Nákup reklamovaného tovaru u predávajúcehpreukazuje zákazník najlepšie nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len ak zákazník iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil od predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 3. Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

IV. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru hradí kupujúci.

 1. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníkaprostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.
 3. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

V. Neodstrániteľné chyby

 1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.